ประวัติหัวหน้าแผนกธุรการ    กรมการขนส่งทหารบก

        วันเดือนปีเกิด     27  สิงหาคม     2507

        การศึกษา   

                        ระดับประถมศึกษา          รร.โฆสิตสโมสร
                        ระดับมัธยมศึกษา            รร.วัดนวลนรดิศ
                        ระดับปริญญาตรี            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน   (กศ.บ.)
                        ระดับปริญญาโท            มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (รปม.)

        วุฒิการศึกษาทางทหาร

                        หลักสูตรส่งทางอากาศ    รุ่นที่  203                 รร. สพศ.ศสพ. ค่ายเอราวัณ    ลพบุรี
                        หลักสูตรจู่โจม     รุ่นที่ 69                                รร.ร. ศร. ค่ายธนะรัชต์    ปราณบุรี
                        หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า สบ. รุ่นที่   43          รร.สบ.สบ.ทบ.
                        หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า สบ.  รุ่นที่   51          รร.สบ.สบ.ทบ.
                        หลักสูตรปลัดบัญชี     รุ่นที่   8                         รร.กง.กง.ทบ.
                        หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 12      รร.กร.กร.ทบ.
                        หลักสูตรหลักประจำ   ชุดที่ 80                        รร.สธ.ทบ.สบส.

        ประวัติการรับราชการ

                        ประจำห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษา รร.นายร้อย จปร.             (2532 - 2533)
                        ประจำแผนกงบประมาณ รร.นายร้อย จปร.                                (2533 - 2544)
                        ประจำ รร.เสนาธิการทหารบก                                                    (2544 - 2545)
                        นายทหารฝ่ายแผนและโครงการ กองพันพัฒนาที่ 1                   (2545 - 2548)
                        นายช่างก่อสร้าง กรมพัฒนา 1  (ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.1)                  (2548 - 2549)
                        หัวหน้าแผนกธุรการ กรมการขนส่งทหารบก                             (2549 - ปัจจุบัน)

        เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)                            5 ธ.ค.39
                        ตริตาภรณ์มงกุฏไทย(ต.ม.)                              5 ธ.ค.42
                        ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.)                               5 ธ.ค.47