ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ฝ.๔๘๐ จำนวน ๑ โครงการ 21 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.๔๘๐ Time Change Component จำนวน 5 EA 13 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 05 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 04 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 04 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 คัน 21 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๒๑๒ Time Change Component จำนวน ๑ รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component จำนวน 5 รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ สนับสนุนการปรับโอนหน่วยออกนอกกองทัพบก รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่ตั้งปกติถาวรของหน่วยท 13 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึง จำนวน 5 รายการ 13 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๔๕ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open end) ระยะเวลา ๑ ปี 11 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู) จาก ขสมก. จำนวน ๓๘ คัน 11 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน ๓ คัน 06 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 8 จำนวน 5 คัน 31 มกราคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน 31 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 31 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.จ.๑ จำนวน ๖๒ รายการ 24 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 75 คัน 23 มกราคม 2562
จัดจ้าง
การจ้างซ่อมชิ้นสวนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๗ Time Change Component จำนวน ๑ รายการ 23 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 08 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๔๑ รายการ 08 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 21 เรื่อง หน้าที่ 1