ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อนั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุง เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 24 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1 จำนวน 2 คัน 23 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงสภาพ บ.ท.200 หมายเลข 1165 จำนวน 1 โครงการ 17 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ ฮ.ท.139 จำนวน 1 โครงการ 17 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อสป.3 (ค่าน้ำมันอุปกรณ์อากาศยาน) จำนวน 5 รายการ 14 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 3 (ค่าน้ำมันอุปกรณ์อากาศยาน) จำนวน 24 รายการ 14 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.139 และ ฮ.ท.149 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ป 10 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
เหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 19 จำนวน 1 งาน 02 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ของเครื่องปรับสั่น RT6 จำนวน 6 รายการ 24 เมษายน 2562
จัดจ้าง
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู) จาก ขสมก. สนับสนุนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 103 คัน 24 เมษายน 2562
จัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงธุรการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุนศปก.ทบ. (ส่วนกลาง) จำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยาน จำนวน ๔ รายการ 26 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑๓๖ รายการ 26 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๑๒๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๐๘ เดือน จำนวน ๑ โครงการ 26 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๐๘๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๒๐ เดือน จำนวน ๑ โครงการ 26 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์เครื่องยนต์ตระกูล TURBOMECA ของ ฮ.ท.145, ฮ.ท.72, ฮ.ลว./อว.550 และ APU ฮ.ท. 22 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ท.17 หมายเลข 764M01, 764M02, 764M03, 764M04 และ 764M05 22 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ฝ.๔๘๐ จำนวน ๑ โครงการ 21 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.๔๘๐ Time Change Component จำนวน 5 EA 13 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 05 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 04 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 04 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 คัน 21 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๒๑๒ Time Change Component จำนวน ๑ รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 39 เรื่อง หน้าที่ 1 2