ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยใน ทบ. จำนวน 499 รายการ 06 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุก ขนาด 90 ฟุต จำนวน 8 ลำ 04 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 12 รายการ 03 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน 02 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนันสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ 02 ธันวาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ด้วยว 19 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับ ฮ.ท.149 จำนวน 5 รายการ 20 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย ขส. สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ จำนวน 152 รายการ 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ ค 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน 05 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์ สนับสนุน กองทัพภาคที่่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ 25 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 13 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 13 มิถุนายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน ๖ คัน 04 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน ๑ คัน 30 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขส. จำนวน 20 คัน 30 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 30 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ คัน 29 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ (ปรับปรุง) 27 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 07 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 01 พฤษภาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 28 เรื่อง หน้าที่ 1 2