ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับ ฮ.ท.149 จำนวน 5 รายการ 20 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย ขส. สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ จำนวน 152 รายการ 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ ค 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน 05 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์ สนับสนุน กองทัพภาคที่่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ 25 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 13 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 13 มิถุนายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน ๖ คัน 04 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน ๑ คัน 30 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมยานพาหนะสายขส. จำนวน 20 คัน 30 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 30 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๒ คัน 29 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ (ปรับปรุง) 27 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 07 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 01 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 4 คัน 29 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง 17 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล 21 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 20 เรื่อง หน้าที่ 1