ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 07 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 01 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 4 คัน 29 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง 17 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล 21 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 8 เรื่อง หน้าที่ 1