ประกาศเชิญชวน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
น้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ 24 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 17 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 15 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถตรวจการณ์ทั่วไป ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ 03 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน 02 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
นั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องบินลำเลียง แบบ ๒๙๕ จำนวน ๑ ชุด 29 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้ว แบบพกพา จำนวน 13 เครื่อง 23 เมษายน 2562
จัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑๓๖ รายการ 11 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 คัน 25 มกราคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 8 จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 02 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 12 เรื่อง หน้าที่ 1