ประกาศเชิญชวน

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 194 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e 08 มกราคม 2563
จัดจ้าง
ซ่อมเรือยนต์บรรทุกขนาด ๙๐ ฟุต จำนวน ๘ ลำ 07 มกราคม 2563
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 43 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 06 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงสายขนส่ง สำหรับอากาศยาน จำนวน 5 รายการ 02 มกราคม 2563
จัดซื้อ
ซื้อ สป. สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 359 รายการ 02 มกราคม 2563
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบริ๓ัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 7 รายการ 27 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
แลกเปลี่ยนต่อยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๓๖ คัน (ชำรุด ๑๑๑ คัน ,ซาก ๒๕ คัน) กับยานพาหนะใหม่ จำนวน ๔ รายการ 24 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 45 รายการ 13 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
สีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับรถยนต์ จำนวน ๔๒ รายการ 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 09 ธันวาคม 2562
จัดซื้อ
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรรี่ถยนต ์จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถเติมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 อากาศยาน จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi 25 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ด้วยว 25 พฤศจิกายน 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเติม สป.๓ อากาศยาน จำนวน ๔ รายการ 21 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน สชด.ศปก.ทบ. จำนวน ๒ รายการ 27 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษ ฮ.ท.149 จำนวน 5 รายการ 26 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สายขนส่ง สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ 2 จำนวน 152 รายการ 23 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ สนับสนุน กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ จำนวน ๑ คัน 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ืพร้อมชุดโคมสัญญาณไฟวับวาบติดยานพาหนะ, อุปกรณ์ขยายเสียงและระบบว 09 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์ สนับสนุน กองทัพภาคที่่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ 15 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ยกเลิกประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สนับสนุนกองทัพภาคที่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ 03 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 19 มิถุนายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 42 เรื่อง หน้าที่ 1 2