ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.139 และ ฮ.ท.149 (Open End) ระยะเวลา 1 ปี 11 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 136 รายการ 01 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก 4 ประตู หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 38 คัน 26 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ ฮ.ท.139 จำนวน 1 โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องปรับสั่น RT6 จำนวน 6 รายการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงสภาพ บ.ท.๒๐๐ หมายเลข ๑๑๖๕ จำนวน ๑ โครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ สนับสนุนการปรับโอนหน่วยออกนอก ทบ.รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่ตั้งปกติถาวรของหน่วยที่เกี 04 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๑๒๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๐๘ เดือน จำนวน ๑ โครงการ 24 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๐๘๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๒๐ เดือน จำนวน ๑ โครงการ 24 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 Time Change Component จำนวน 1 รายการ 22 มกราคม 2562
จัดจ้าง
การจ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ท.๑๗ หมายเลข ๗๖๔M๐๑, ๗๖๔M๐๒, ๗๖๔M๐๓, ๗๖๔M๐๔ และ ๗๖๔M๐๕ 22 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ตระกูล TURBOMECA ของ ฮ.ท.๑๔๕, ฮ.ท.๗๒, ฮ.ลว./อว.๕๕๐ และ APU ฮ. 17 มกราคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 คัน 08 มกราคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component 07 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component 07 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.145 (Open End) 04 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 Time Change Component จำนวน 5 EA 04 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 18 เรื่อง หน้าที่ 1