ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดจ้าง
จ้างติดตั้งระบบแจ้งเตือนกรองดักน้ำสำหรับรถเติมน้ำมันอากาศยาน จำนวน 1 งาน 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.60 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน 16 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน 23 รายการ 14 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 20 คัน 13 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 28 รายการ 13 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถตรวจการณ์ทั่วไป สนับสนุน กร.ทบ. จำนวน ๑ คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
ยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 6 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน 23 รายการ 08 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
เหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 19 จำนวน 1 งาน 30 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง รายการรถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1 จำนวน 2 คัน 26 เมษายน 2562
จัดซื้อ
จัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) 24 เมษายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน 39 รายการ 24 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 23 เมษายน 2562
จัดจ้าง
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู) จาก ขสมก. สนับสนุนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 103 คัน 23 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี จำนวน 3 คัน 23 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 22 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.139 ระบบเครื่องยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 17 เมษายน 2562
จัดซื้อ
นั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุง เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 09 เมษายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ลว./อว.550 ระบบ AIRFRAME แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเ 09 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง 05 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 4 คัน 04 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนกรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 3 รายการ 04 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 01 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้ออุปกรณ์ Weather Radar ฮ.ท.212 พร้อมการติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 27 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน 13 เครื่อง 27 มีนาคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 44 เรื่อง หน้าที่ 1 2