ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึงรายการไม้ยาง จำนวน 2 รายการ ... 23 กันยายน 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกอบรมหลักสูตรช่างประจำอากาศยาน ฮ.ท.145 จำนวน 1 โครงการ ... 27 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 หมายเลข 41399 ครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 โครงการ ... 26 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนให้กับ สชด.ศปก.ทบ. จำนวน ๒ รายการ ... 21 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับ ฮ.ท.149 ... 20 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
เครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง ... 19 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อม สาย ขส. สนับสนุนภารกิจ UNMISS ผลัดที่ ๒ จำนวน 152 รายการ ... 19 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมารถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ สนับสนุนการปรับโอนหน่วย ทม.ร.1 รอ. และ ทม.ร.11 รอ. ออกนอกกองทั ... 08 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๓๙ FUEL MANAGEMENT MODULE P&WC P/N 3048676-09 จำนวน 1 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ บ.ท.๑๗ Time Change Component จำนวน 2 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๔๕ ENGINE ASSY S/N 60155 จำนวน 1 EA ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเข้าร่วมประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ณ รัฐลุยเซียน ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ(รถเช่า) สนับสนุนการประชุมในกรอบกองทัพบก กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ประจำป ... 07 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยาน ตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ( ... 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนว ... 06 สิงหาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน ... 05 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างตรวจ FUEL NOZZLE เครื่องยนต์ ฮ.ท.139 จำนวน 2 รายการ รวม 32 EA ... 02 สิงหาคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมบำรุงและปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ตรวจพลสวนสนาม สนับสนุน ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ จำนวน ๘ คัน ... 26 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ยางรถยนต์ สนับสนุน กองทัพภาคที่่ ๒ จำนวน ๓๖ รายการ ... 15 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
วัสดุยึดตรึง 2 รายการ 15 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขส. จำนวน 658 รายการ ... 08 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
เครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น รายการ GROUND POWER UNIT (เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายนอกอากาศยาน ... 01 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 Time Change Component รายการ Tail Rotor Drive Shaft Assy จำนว ... 26 มิถุนายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์ตรวจการณ์ทั่วไป ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน ... 19 มิถุนายน 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ ... 14 มิถุนายน 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 73 เรื่อง หน้าที่ 1 2 3