ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๔๕ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา ๑ ปี 17 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.๔๘๐ Time Change Component 17 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นสวนซ่อม ฮ.ฝ.๔๘๐ จำนวน ๑ โครงการ 15 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นสวนซ่อม บ.ฝ.๔๑ จำนวน ๑ โครงการ 15 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นสวนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๗ Time Change Component จำนวน ๑ รายการ 15 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๗ Time Change Component 15 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 6 เรื่อง หน้าที่ 1