ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
น้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ 24 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) 22 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
บริภัณฑ์ภาคพื้นและเครื่องมือพิเศษสำหรับอากาศยาน จำนวน ๓๙ รายการ 21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนกรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 3 รายการ 10 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) 10 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถบรรทุกม้า แบบที่ 3 จำนวน 2 คัน 08 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 116 คัน 07 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๓๙ ระบบเครื่องยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา ๑ 02 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน 02 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 124 คัน 01 พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง
เหมาขนย้ายยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 19 จำนวน 1 งาน 01 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ลว./อว.๕๕๐ ระบบ AIRFRAME แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา 30 เมษายน 2562
จัดซื้อ
จัดซื้อนั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุง เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 จำนวน 1 ชุด 29 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 4 คัน 29 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยานชนิดหิ้วแบบพกพา จำนวน ๑๓ เครื่อง 17 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้อพร้อมติดตั้งจออุปกรณ์ บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๐๘๔ จำนวน ๓ ชุด 09 เมษายน 2562
จัดซื้อ
ซื้ออุปกรณ์ Weather Radar ฮ.ท.๒๑๒ พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด 05 เมษายน 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก 4 ประตู หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 38 คัน 20 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๓๙ และ ฮ.ท.๑๔๙ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา ๑ ปี 13 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑๓๖ รายการ 11 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องปรับสั่น RT6 จำนวน ๖ รายการ 04 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ ฮ.ท.๑๓๙ จำนวน ๑ โครงการ 04 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงสภาพ บ.ท.๒๐๐ หมายเลข ๑๑๖๕ จำนวน ๑ โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 38 เรื่อง หน้าที่ 1 2