ประกาศราคากลาง

ประเภท
รายการประกาศ
วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก 4 ประตู หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 38 คัน 20 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๓๙ และ ฮ.ท.๑๔๙ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา ๑ ปี 13 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑๓๖ รายการ 11 มีนาคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องปรับสั่น RT6 จำนวน ๖ รายการ 04 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยเดินอากาศ ฮ.ท.๑๓๙ จำนวน ๑ โครงการ 04 มีนาคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงสภาพ บ.ท.๒๐๐ หมายเลข ๑๑๖๕ จำนวน ๑ โครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ สนับสนุนการปรับโอนหน่วยออกนอกกองทัพบก รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่ตั้งปกติถาวรของหน่วยท 06 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๑๒๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๐๘ เดือน 05 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อม บ.ท.๑๓๕ หมายเลข ๑๐๘๔ ครบกำหนดตามระยะเวลา ๑๒๐ เดือน 05 กุมภาพันธ์ 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๒๑๒ (Time Change Component) จำนวน ๑ รายการ 29 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ตระกูล TURBOMECA ของ ฮ.ท.๑๔๕, ฮ.ท.๗๒, ฮ.ลว./อว.๕๕๐ และ APU 25 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ท.๑๗ หมายเลข ๗๖๔M๐๑, ๗๖๔M๐๒, ๗๖๔M๐๓, ๗๖๔M๐๔ และ ๗๖๔M๐๕ 24 มกราคม 2562
จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขังระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที จำนวน 1 คัน 21 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๔๕ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา ๑ ปี 17 มกราคม 2562
จัดจ้าง
ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.๔๘๐ Time Change Component 17 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นสวนซ่อม ฮ.ฝ.๔๘๐ จำนวน ๑ โครงการ 15 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นสวนซ่อม บ.ฝ.๔๑ จำนวน ๑ โครงการ 15 มกราคม 2562
จัดจ้าง
จ้างซ่อมชิ้นสวนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๗ Time Change Component จำนวน ๑ รายการ 15 มกราคม 2562
จัดซื้อ
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๑๗ Time Change Component 15 มกราคม 2562

จำนวนประกาศทั้งหมด 20 เรื่อง หน้าที่ 1