<>

กองวิทยาการ
ขส.ทบ.


สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมการขนส่งทหารบก

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองวิทยาการ มีหน้าที่
อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ การค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ดัดแปลง สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ให้คำแนะนำ ทางวิชาการสายขนส่ง การกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ ของสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ดำเนินกิจการห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ของเหล่าทหารขนส่ง อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการ ด้านกรรมวิธีข้อมูล ตลอดจนบันทึกและรายงานสถิติผลงานตาม หน้าที่ ดังนี้


กองบังคับการกองวิทยาการ มีหน้าที่
1. ดำเนินงานด้านธุรการ
2. ดำเนินงานด้านกำลังพล
3. ดำเนินการด้านสารบรรณ
4. ดำเนินการด้านสวัสดิการ

แผนกวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่
1. วิจัย ค้นคว้า ทดลอง พัฒนา และดัดแปลงเพื่อให้มี สิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมแ ก่การใช้งานของเหล่า
2. พิจารณาตรวจสอบ ทดสอบเกี่ยวกับการนำสิ่งอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ราชการ
3. ดำเนินการในเรื่องการกำหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ และ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
4. เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลทางเทคนิคในการใช้สิ่งอุปกรณ์ สายขนส่ง
5. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 3100

แผนกวิชาการ มีหน้าที่
1. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และข่าวสารของเหล่าทหารขนส่ง
2. อำนวยการรวบรวมจัดทำเอกสารคู่มือ ตำราของเหล่าทหาร ขนส่ง
3. ดำเนินการจัดทำ และพัฒนาระเบียบและหลักสูตรการฝึก รวมทั้งระเบียบการตรวจสอบของเหล่าทหารขนส่ง
4. กำหนดวิธีการทดสอบคุณวุฒิเฉพาะหน้าที่ ตามตำแหน่ง ของเหล่าทหารขนส่ง
5. พิจารณาเครื่องช่วยฝึกและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึก ที่เหมาะสมและทันสมัยของเหล่าทหารขนส่ง
6. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่
1. ดำเนินการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของเหล่าทหารขนส่ง
2. รวบรวมเก็บรักษาหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเหล่าทหารขนส่ง รวมทั้งจัดทำประวัติของกรมการขนส่ง ทหารบก และหน่วยทหารขนส่งอื่น ๆ
3. บันทึกจัดทำจดหมายเหตุของกรมการขนส่งทหารบก และ หน่วยทหารขนส่งอื่น ๆ
4. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่
1. จัดทำกำหนดวิธีการจัดทำและรวบรวมสถิติทั้งปวงเกี่ยวกับ งานการขนส่ง และพิจารณาประเมินค่าผลงานจากสถิติ
2. เสนอการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามผลการประเมินค่า จากสถิติกับรวบรวมและรายงานผลการตรวจหน่วย
3. เผยแพร่ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามสายงาน ที่รับผิดชอบ
4. ควบคุมดูแล จัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่ง ทหารบก
5. ดำเนินการประมวลผลข้อมูลด้านต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกรมการขนส่ง ทหารบก
6. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ กรมการขนส่งทหารบก
7. จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านงานสารสนเทศ
8. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่