กองวิทยาการ
ขส.ทบ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมการขนส่งทหารบก

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน
ผอ.กวก.ขส.ทบ.
โทร.02-241-0769
ทบ.94531

พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ
รอง ผอ.กวก.ขส.ทบ.