คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่