คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
คำสั่งช่วยราชการ
คำสั่งเงินเดือน และที่แก้ไข
คำสั่งอื่น ๆ