กองงบประมาณ กรมการขนส่งทหารบก
หน้าแรก ภาระกิจ การจัด ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่ กองงบประมาณ กรมการขนส่งทหารบก

เกี่ยวกับการจัด กงป.ขส.ทบ การจัด กงป.ขส.ทบ
 อยู่ระหว่างการดำเนินการ...

การจัด

  • หน้าที่
 - วางแผนอำนวยการประสานงานและควบคุมการบริหารงบปรมาณและทรัพยากรณ์
   เพื่อสนับสนุนแผนการปฎิบัติงานของกรมการขนส่งทหารบก
 - ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับการงบประมาณ การควบคุมภายใน  การตรวจสอบและวิเคราะห์และการจัดระบบงาน
 - พัฒนาและกำกับดูแลระบบการปฎิบัติต่องบประมาณและทรัพยากรของกรมการขนส่งทหารบก
   ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา
 - พัฒนา และดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การการบริหารงานตามแผนงาน งาน - โครงการ ของกรมการขนส่งทหารบก
 - สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงการจัดหน่วย  และระบบการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับยุทธวิธี
 - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ศูนย์การเรียนรู้  ► กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับ การจัด กงป.ขส.ทบ. อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวก