กองงบประมาณ กรมการขนส่งทหารบก
หน้าแรก ภาระกิจ การจัด ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่ กองงบประมาณ กรมการขนส่งทหารบก

งบประมาณของกองทัพบก มาจากไหน ?

 

งบประมาณของกองทัพบก
เป็นส่วนหนึ่งของ กห. ได้รับจาก

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบกลาง
รับโอนจากส่วนราชการอื่นๆ

สายการงบประมาณ หมายถึง
การดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ตามลักษณะความรับผิดชอบด้านงบประมาณ

หน่วยงบประมาณกองทัพบก
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก/รอง
หน่วยเจ้าของงบประมาณ หลัก/รอง

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
1 ประเด็นยุทธศาสตร์
2 แผนกงบประมาณ
3 ผลผลิต
4 กิจกรรม ทบ.
5 กลุ่มงบงาน
6 งบงาน
7 การ
8 รายการ

กระบวนการงบประมาณของกองทัพบก
1 ภาคการจัดทำงบประมาณ
2 ภาคการบริหารงบประมาณ
3 ภาคการติดตามและประเมิณผล

งบประมาณกองทัพบก
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 เริ่มใช้ 29 ก.ย. 47

การบริหารงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปี เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายกำหนดไว้

หลักการบริหารงบประมาณ
ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรอง และจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคให้มากที่สุด

หน่วยงบประมาณกองทัพบก
กำหนดเพิ่มลดหรือเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด รวมทั้งการกำกับดูแลการดำหนดระยะเวลา

กำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการปเมินผลตามแบบและระยะเวลา

ดำเนินการขอทำความตกลงกับ กค. สงป. และ สนร.

หน่วยงบประมาณกองทัพบก

พิจารณากำหนดทะเบียนคุม และแบบรายงานให้หน่วยถืองบประมาณ ยึดถือเป็นแนวยทางปฏิบัติ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วย
ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
จัดทำรายงานประจำปีของ ทบ. เสนอ สำนักงบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ
หน่วยที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก - กรมฝ่ายเสนาธิการ กพ.ทบ. ขว.ทบ. ยก.ทบ. กบ.ทบ. กร.ทบ. สปช.ทบ.

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
จัดทำแผนปฎิบัติงานในสายงานที่รับผิดชอบ
รวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์ MTEFความต้องการงบประมาณ เสนอต่อ หน่วยงบประมาณ ทบ.
พิจารณาแบ่งสรร และแบ่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน่วยงบประมาณหลัก (ต่อ)
รวบรวมและจัดทำแผนการปฎิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายประจำปี เสนอ หน่วยงบประมาณ ทบ.
ติดตามการปฏิบัติงานและประเมิณผลงานของหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
จัดทำรายงานประจำปีในส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
หน่วยที่อยู่ในสายงานของหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
หน่วยที่กองทัพบกกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณ ร่วมกับหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
รวบรวมความต้องการประมาณ ตรวจสอบและวิเคราะห์เสนอต่อ หน่วยรับผิดชอบประมาณหลัก
แจ้งผลการพิจารณาแบ่งสรรงบประมาณให้หน่วยเจ้าของงบประมาณทราบ
จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดทำคำขออนุมัติเงินประจำงวด เสนอ สปช.ทบ.
จิดจามการปฎิบัติงาน และประเมินผลงานของหน่วยเจ้าของงบประมาณ

หน่วยเจ้าของงบประมาณ
หน่วยเจ้าของงบประมาณ หน่วยที่ทำหน้าที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการแบ่งมอบหรือแบ่งจ่าย
หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก หน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณโดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ
หน่วยเจ้าของงบประมาณนรอง หน่วยที่ได้รับการแบ่งจ่าย งบประมาณต่อจากหน่วยเจ้าของงบปรัมาณหลัก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยเจ้าของงบประมาณ
จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานแต่ละสายงาน
แปลงแผนปฎิบัติงานให้เป็น MTEF และคำของบประมาณ เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยเจ้าของงบประมาณ ต่อ
จัดทำแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอขอเงินประจำงวด
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายระเบรยบแบบแผนทางราชการ และวัตถุประสงค์ของ ทบ.