ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

 

ภารกิจและการจัด

ภารกิจ

            กค.ขส.ทบ. มีภารกิจในการส่งกำลัง โดยการสนับสนุน สป.สายขนส่ง (เว้นอากาศยาน) ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก โดยเริ่มตั้งแต่เสนอความต้องการ เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่าย

 
หน้าที่

 • อำนวยการ ควบคุม ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกและคลังต่าง ๆ
 • ควบคุมการรักษาการณ์ และกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยของหน่วย
 • ควบคุมแรงงาน และบริการยกขน
 • รวบรวมสถิติการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์ และการจัดทำรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตามระยะเวลา
 • ควบคุมและรับผิดชอบการใช่ยานพาหนะของหน่วย
 • ดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์
 • ควบคุมและดำเนินการในเรื่องการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง และสิ่งอุปกรณ์สายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการปรนนิบัติบำรุง และซ่อมบำรุงขณะเก็บรักษา กับทำการจดทะเบียนและประวัติยานพาหนะ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่แผนกควบคุม

 • จัดหาบัตรควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง และสายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์
 • เสนอความต้องการการจัดหาสิ่งอุปกรณ์รายย่อย และควบคุมสิ่งอุปกรณ์ในคลังให้ตรงกับบัญชีคุมและที่เก็บ
 • รวบรวม และเสนอความต้องการงบประมาณการ จัดหาสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ตรวจสอบการเบิก ยืม ส่งคืน จำหน่าย สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
 • ประสานกับหน่วยในเรื่องการแจ้งเบิก และยกเลิกใบเบิกสิ่งอุปกรณ์
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่แผนกคลัง

 • รับและจ่าย สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง และสายอื่นที่เกี่ยวข้อง รับคืนและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ที่ ใช้ไม่ได้
 • ควบคุม เก็บรักษา และทำบัตรแสดงที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ รวบรวม และรายงานปลดสิ่งอุปกรณ์ ที่ใช้การไม่ได้ หรือหมดความต้องการ
 • ควบคุม ดูแล รักษา และปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในคลัง กับดำเนินการเป็นตำบลรวบรวม สิ่งอุปกรณ์ จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
 • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกทะเบียน

 • รวบรวมสถิติข้อมูลการรับ จ่าย ส่งคืน และจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
 • ดำเนินการเป็นศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเครื่องจักรคำนวณทางการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
 • รวบรวมสถิติการใช้งบประมาณประจำปี และงบประมาณที่ได้โอนจากหน่วยอื่น
 • ดำเนินการำข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวน ราคา สภาพสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งตลอดจนมาตรฐาน อื่น ๆ ที่ต้องการ
 • ดำเนินการจดทะเบียน และทำประวัติยานพาหนะสายขนส่ง ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของ หน่วยต่าง ๆ
 • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกคลังอากาศยาน

 • รวบรวมความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอความต้องการต่าง ๆ ในการส่งกำลังอากาศยาน ใหแก่หน่วยบินของกองทัพบก
 • เก็บรักษา รับส่งสิ่งอุปกรณ์อากาศยาน บันทึกประวัติควบคุมอากาศยานของ ทบ.
 • รวบรวมส่งอุปกรณ์อากาศยานและส่งอุปกรณ์ตามอัตราใหแก่หน่วยใช้อากาศยานของ ทบ.
 • ดำเนินการจำหน่าย บ. และ ฮ. สิ่งอุปกรณ์อากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์และสิง่อุปกรณ์ตาม อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบิน ทบ.
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 • ดำเนินการแจ้งข่าวสารในเรื่องการซ่อมบำรุง บ.ทบ. ใหหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

 

 

กลับหน้าหลัก