ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

แผนกทะเบียน กค.ขส.ทบ.

ร.อ.บรรเทา กัลยางาม
ตำแหน่ง หน.คลัง ทำการแทน
หน.แผนกทะเบียน

  หน้าที่ของแผนก

  • ดำเนินการจดทะเบียน (แบบพิมพ์ ทบ.461-301 ย.45)  และบันทึกประวัติยานพาหนะ  (แบบพิมพ์ ทบ.461-305)
  • ดำเนินการจ่ายป้ายทะเบียน และจำหน่ายป้ายทะเบียนยานพาหนะ
  • ตรวจสอบยานพาหนะตามใบเบิก ใบส่งซ่อมและใบส่งคืน
  • ต่ออายุทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ทะเบียนพลเรือน
  • ขอขึ้นบัญชีคุมยานพาหนะ เป็นทรัพย์สินของ ทบ. เนื่องจากหน่วยจัดหาเองหรือได้รับบริจาค
  • แจ้งการขอเปลี่ยนเครื่องยนต์, เปลี่ยนสีรถยนต์ และการเปลี่ยนลักษณะรถยนต์ ไปที่ สม.
  • รายงานการขอใช้ป้ายรถยนต์ส่วนบุคคล และขอยกเว้นการเขียนนามหน่วยไปที่ สม.
  • ทำหนังสือรับรองการได้มาของยานพาหนะ ในกรณีที่ใบเบิกสีฟ้าของหน่วยสูญหาย
  • จำหน่ายยานพาหนะสาย ขส. และรับคืนแผ่นป้ายทะเบียนของยานพาหนะที่จำหน่าย
  • บันทึกและรายงานผลงานตามหน้าที่