ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

แผนกควบคุม สป. กค.ขส.ทบ.

พ.ท.หญิง อาภรณ์ วิเชียร
ตำแหน่ง
หน.แผนกควบคุม สป.


หน้าที่ของแผนก
  • เสนอความต้องการจัดหา  สป.
  • ควบคุม สป. ทางบัญชีในการรับและจ่าย สป.
  • ตรวจสอบการเบิก การส่งคืน สป. ที่กำหนดอายุใช้งาน
  • ประสานหน่วยในเรื่องการเบิก - รับ สป. และยกเลิกใบเบิก
  • จัดทำทะเบียนหน่วยจ่าย สป. สาย ขส. (แบบพิมพ์ ทบ.400-073)
  • จัดทำสถานภาพ สป. สาย ขส. ตาม อจย. และ อสอ. โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  • บันทึกและรายงานผลงานตามหน้าที่