ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

แผนกคลัง กค.ขส.ทบ.

พ.ท.สมยศ ฉายอรุณ
ตำแหน่ง
หน.แผนกคลัง

หน้าที่ของแผนก

  • แจกจ่ายและรับคืนสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง
  • ทำบัตรแสดงที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
  • สำรวจยอดสิ่งอุปกรณ์คงคลังให้ตรงกับบัตรบัญชีคุม
  • ควบคุม ดูแล รักษา และปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในคลัง
  • ดำเนินการเป็นตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย
  • บันทึกและรายงานผลงานตามหน้าที่