ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

แผนกคลังอากาศยาน กค.ขส.ทบ.

พ.อ.ณัฐฤกษ์ โมระกรานต์
ตำแหน่ง
หน.แผนกคลังอากาศยาน

หน้าที่ของแผนก

  • เป็นหน่วยขึ้นตรง กค.ขส.ทบ. ดำเนินการด้านสายส่งกำลังบำรุง ผ่าน กกบ.ขส.ทบ. และเป็นคลังของกรม ฝ่ายยุทธบริการ
  • จ่าย สป. ให้หน่วยใช้ได้โดยตรง
  • จัดตั้งคลังส่วนหน้า (จว.ลพบุรี) สนับสนุนหน่วยใช้
  • จ่าย สป. โดยตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก – รับ สป. ตามที่หน่วยใช้ส่งให้
  • รวบรวมความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอความต้องการต่างๆ ในการส่งกำลัง สป. อากาศยาน ให้แก่หน่วยบิน ทบ.
  • เก็บรักษา - รับสิ่งอุปกรณ์อากาศยาน บันทึกประวัติควบคุมอากาศยานของ ทบ.
  • แจกจ่าย สป. อากาศยานและ สป. ตามอัตราให้แก่หน่วยใช้อากาศยานของ ทบ.
  • ดำเนินการจำหน่ายอากาศยาน สป. อากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์และ สป. สาย ขส. ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบิน ทบ.