ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การควบคุม สป.จัดหาเข้าคลัง

    1.1   กจห.ขส.ทบ. ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายและกำหนดการตรวจรับ สป. ให้ กค.ขส.ทบ.
    1.2   บก.กค.ขส.ทบ. แจ้งแผนกคลังฯ เพื่อเตรียมพื้นที่รับ สป.
    1.3   แผนกคลังฯ เตรียมพื้นที่รับ สป. จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะส่ง สป. ให้กค.ขส.ทบ. โดย กค.ขส.ทบ. จะส่งมอบให้แผนกคลังฯ เก็บรักษาและทำการขึ้นบัญชีคุม แล้วส่งเรื่องให้แผนกควบคุมฯ ดำเนินการทางระเบียนครุภัณฑ์/บัญชีคุม
    1.4   แผนกควบคุม สป.ฯ ทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์/บัญชีคุม แล้วส่งเรื่องให้ บก.กค.ขส.ทบ.ทราบ
    1.5   บก.กค.ขส.ทบ. ส่งเรื่องคืน กจห.ขส.ทบ. เพื่อดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารต่อไป
    1.6   กรณีที่เป็นยานพาหนะ แผนกทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียน

2. การเก็บรักษา สป.

    2.1   แผนกคลังฯ  ทำบัตรบัญชีคุม สป. (แบบพิมพ์ ทบ.400-005) และบัตรแสดงที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ (แบบพิมพ์ ทบ. 400-009) และตรวจตราดูแล สป. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จนกว่าจะแจกจ่าย สป. ให้หน่วยใช้
    2.2   แผนกควบคุม สป.ฯ ควบคุมทางบัญชีโดยจัดทำบัตรบัญชีคุม (แบบพิมพ์ ทบ.400 – 003)
    2.3   แผนกทะเบียนฯ รับผิดชอบจดทะเบียนยานพาหนะ เลขหมายทะเบียนจักร และพลเรือน

3. การแจกจ่ายยานพาหนะ

    3.1   หน่วยเบิกวางใบเบิกมาที่ บก.กค.ขส.ทบ.เพื่อลงเลขรับในใบเบิก แล้วส่งใบเบิกให้แผนกควบคุม สป.ฯ
    3.2   แผนกควบคุม สป.ฯ ลงเลขรับและตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก – รับ แล้วส่งใบเบิกให้เจ้าหน้าที่บัญชีคุมตรวจสอบ สป.ที่ขอเบิก และตัดบัญชีคุม
    3.3   บก.กค.ขส.ทบ. เสนอใบเบิกให้ ผอ.กค.ขส.ทบ. ลงนามอนุมัติในช่องผู้สั่งจ่าย
    3.4   ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายลงนามแล้วส่งใบเบิกคืนให้แผนกควบคุม สป.ฯ
    3.5   แผนกควบคุม สป.ฯ รับใบเบิกแล้วส่งให้แผนกทะเบียนฯ
    3.6   แผนกทะเบียนฯ ลงหลักฐานการเบิก – รับ พร้อมทั้งจ่ายแผ่นป้านทะเบียนและสมุดประวัติยานพาหนะ แล้วส่งใบเบิกไปแผนกคลังฯ     3.7   แผนกคลังฯ รับใบเบิกลงเลขรับ และให้ หน.แผนกคลังฯ สั่งจ่ายยานพาหนะออกจากคลัง
    3.8   ส่งใบเบิกให้เจ้าหน้าที่คลังตัดบัญชีคุม และส่งใบเบิกให้ มว.รับจ่าย
    3.9   มว.รับ – จ่าย รับใบเบิกและนำยานพาหนะออกจากคลัง จ่ายให้หน่วยเบิก และบันทึกหลักฐานการจ่าย เจ้าหน้าที่คลังลงนามในช่องผู้จ่าย เจ้าหน้าที่ของหน่วยเบิกลงนามในช่องผู้รับ
    3.10   หน่วยเบิก รับยานพาหนะและใบเบิกสีฟ้ากลับหน่วยเพื่อเป็นหลักฐาน
    3.11   มว.รับ – จ่าย รายงานการจ่ายยานพาหนะไปที่แผนกคลังฯ
    3.12   แผนกคลังฯ รายงานการจ่ายยานพาหนะไปที่ บก.กค.ขส.ทบ.

4. การแจกจ่ายยาง,แบตเตอรี่,อะไหล่ และเครื่องมือ

    4.1   หน่วยเบิกวางใบเบิกที่ บก.กค.ขส.ทบ. เพื่อลงเลขรับในใบเบิกแล้วส่งให้แผนกทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
    4.2   แผนกทะเบียนฯ ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น หน่วยใช้, ประเภทยานพาหนะ, หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
    4.3   แผนกควบคุม สป.ฯ ลงเลขรับและตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก – รับ ตรวจสอบอายุการใช้งานของยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ (ยางรถยนต์อายุการใช้งาน 3 ปี และแบตเตอรี่รถยนต์อายุการใช้งาน 2 ปี) เจ้าหน้าที่บัญชีคุมตรวจสอบ สป. ที่ขอเบิกและตัดบัญชีคุม
    4.4   บก.กค.ขส.ทบ. เสนอใบเบิกให้ ผอ.กค.ขส.ทบ. ลงนามอนุมัติในช่องผู้สั่งจ่าย
    4.5   ผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายลงนามแล้วส่งใบเบิกคืนให้แผนกควบคุม สป.ฯ
    4.6   แผนกควบคุม สป.ฯ รับใบเบิกแล้วส่งแผนกคลังฯ
    4.7   แผนกคลังฯ ลงเลขรับและให้ หน.แผนกคลังฯ สั่งจ่าย สป. ออกจากคลัง
    4.8   ส่งใบเบิกให้เจ้าหน้าที่คลังตัดบัญชีคุมนำ สป. ออกจากคลัง จ่ายให้หน่วยเบิกและบันทึกหลักฐานการจ่าย เจ้าหน้าที่คลังลงนามในช่องผู้จ่าย เจ้าหน้าที่ของหน่วยเบิกลงนามในช่องผู้รับ
    4.9   หน่วยเบิก รับ สป. พร้อมใบเบิกสีฟ้ากลับหน่วยเพื่อเป็นหลักฐาน
    4.10   แผนกคลังฯ รายงานจ่าย สป. ไปที่ บก.กค.ขส.ทบ