ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับงานส่งกำลัง สป.สาย ขส.

1. ใบเบิก
     - ข้อมูลจะต้องครบถ้วน ชื่อชนิดรถ เลขหมายทะเบียน หมายเลขเครื่อง หมายเลขแคร่
     - หมายเลขชิ้นส่วนขนาด หน่วยนับ
     - แยกใบเบิก – ตรวจประวัติ อายุการใช้งาน ผลการสอบสวน
     - ต้องส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เบิก – รับ สป. (10 ชุด)

2. ใบส่งคืน
     - สาเหตุที่ส่งคืน
     - การตรวจสอบให้ตรงกับประวัติ

3. ใบส่งซ่อม ข้อมูลจะต้องครบถ้วน ประเภท, ชื่อ, ชนิด, เลขหมายทะเบียน, หมายเลขเครื่อง, และหมายเลขแคร่ บางครั้งหน่วยระบุเลขทะเบียนสำรอง ทำให้การตรวจสอบหลักฐานไม่ถูกต้องเกิดความล่าช้า หน่วยต้องลอกลายหมายเลขเครื่องหมายเลขแคร่มาด้วย

4. ในกรณีการปรับ – โอน หน่วยครอบครอง บางครั้งไม่ได้ส่งหลักฐานให้ ขส.ทบ.ทราบ จึงไม่มีหลักฐาน เมื่อหน่วยขอเบิกชิ้นส่วนอะไหล่ ฯลฯ ทำให้เกิดการเบิกชิ้นส่วนอะไหล่ล่าช้า

5. ในกรณีที่หน่วยทำเรื่องส่งคืนยานพาหนะ เนื่องจากจำหน่ายในท้องถิ่น (จทบ., มทบ. และ บชร.) หากหน่วยไม่สำเนาใบส่งคืนยานพาหนะที่จำหน่ายแล้วมาให้ ขส.ทบ.ตัดยอดออกจากบัญชีคุม จะทำให้ยอดยานพาหนะของหน่วย กับ ขส.ทบ.ไม่ตรงกัน

6. บางครั้งหน่วยทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ เปลี่ยนสีดัดแปลงยานพาหนะ โดยพละการไม่ได้ขออนุมัติผ่าน ขส.ทบ. จะมีผลเมื่อนำรถไปตรวจสภาพ ยกเว้นภาษีประจำปี จะไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพทำให้ต่อป้ายทะเบียนวงกลมไม่ได้ และมีผลถึงการอนุมัติจำหน่าย การขายทอดตลาดให้กับเอกชน การตรวจสอบประวัติไม่ถูกต้อง

7. การปรับ – โอนหน่วยครอบครองรถยนต์ การนำรถเข้าซ่อมที่ กซ.ขส.ทบ. หน่วยมักจะร้องขอสมุดประวัติใหม่ อ้างสมุดประวัติหาย

8. หน่วยขอยานพาหนะขึ้นบัญชีคุม ให้รายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนทำให้เกิดความยุ่งยากในการรายงาน ขออนุมัติจดทะเบียน

11. รถเก่าต้องมีการตรวจสอบก่อนต่อทะเบียนภาษีป้ายวงกลม ทำให้การต่อทะเบียนล่าช้า

12. หลักฐานการขออนุมัติจำหน่ายที่หน่วยรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วนมีจำนวนมากจะต้องแก้ไขทำให้ใช้ เวลานาน

13. การจำหน่ายยานพาหนะในท้องถิ่นของผู้มีอำนาจน้อยกว่า จก.ขส.ทบ. ไม่ส่งสำเนาการอนุมัติให้ จก.ขส.ทบ. ทราบจึงไม่มีหลักฐานในการรายงานขออนุมัติปลดเลขหมายทะเบียนทหารและการตัดยอดยานพาหนะออกจากบัญชีคุม

14. บางครั้งหน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะผิดคัน  เนื่องจาก หน่วยที่มียานพาหนะประเภทเดียวกันหลายคัน นำแผ่นป้ายทะเบียนที่รับจาก ขส.ทบ. ไปติดสลับคัน การแก้ไข ทุกครั้งที่หน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะ ให้ลอกลาย หมายเลขเครื่อง หมายเลขแคร่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

15. หลักฐานการอนุมัติจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง ส่งให้หน่วยไปแก้ไขใช้เวลานานกว่าหน่วยจะมีหนังสือตอบกลับมา

16. ใบเบิกค้างจ่ายเมื่อ วิทยุแจ้งให้หน่วยมารับ สป. แต่หน่วยมาไม่ตรงตามกำหนดต้อง วิทยุซ้ำ หลายครั้ง

17. ปัญหาการส่ง สป. ครบอายุใช้งาน คือ

      17.1 แบตเตอรี่ไม่ตรงตามหลักฐานที่คุมไว้

      17.2 ยางนอกไม่ตรงตามหลักฐานเดิมที่เบิกไป

18. ปัญหาการส่งคืนยานพาหนะ

      18.1 ป้ายทะเบียนไม่ครบ 2 ป้าย

      18.2 ไม่มีเครื่องมือประจำรถ

      18.3 ไม่มียางอะไหล่

19. การซ่อมบำรุงขั้น 1 - 2 หน่วยสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะในอัตราโดยใช้งบประมาณบริหารหน่วยหรืองบประมาณเครื่องช่วยฝึก