ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

หลักฐานประกอบการขออนุมัติจำหน่าย สป.สาย ขส.

1. แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย (แบบพิมพ์ ทบ.400-065)

2. ใบทะเบียน (ยานพาหนะ) แทนสมุดประวัติ

3. บันทึกความเห็นของ หน่วยสนับสนุนโดยตรง
    3.1 ใบส่งซ่อมและสั่งงาน (แบบพิมพ์ ทบ.468-311)
    3.2 ใบเบิก (แบบพิมพ์ ทบ.400-006, 400-007, 400-007-1)
    3.3 รายงานปรนนิบัติบำรุงหรือผลการตรวจสภาพของชุดตรวจ

4. หนังสือตอบของหน่วยซ่อมบำรุง แจ้งให้หน่วยดำเนินการขออนุมัติจำหน่าย (เนื่องจากซ่อมไม่คุ้มค่า ผลการตรวจสภาพ ค่าซ่อมเกินร้อยละ 65 ของราคาจัดหาใหม่)

5. รายงานด่วนยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (วิทยุ) (ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.2511)
    5.1 วันที่ เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
    5.2 เรื่องที่เกิดขึ้น (บอก ยศ,ชื่อ และผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน)
    5.3 เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว ได้สั่งการและจัดการไปแล้วอย่างใดบ้าง
    5.4 ความเห็นของผู้รายงาน ว่าควรจะได้จัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไป

6. รายงานยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ลายลักษณ์อักษร) (ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.2480 ข้อ 12)
    6.1 แบบรายงานอุบัติเหตุ (แบบพิมพ์ ทบ.468-702) สพ.91
    6.2 วัน เวลา ที่เกิดเหตุ, เส้นทาง, นาม และตำบลที่อยู่ของผู้ที่จะเป็นพยานได้, สาเหตุเนื่องจากอะไร ลักษณะแห่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และมีอะไรชำรุดเสียหายบ้าง

7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (หน่วยรายงาน)

8. รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
    8.1 คณะกรรมการ จะต้องสรุปผลในรายละเอียดทุกขั้นตอน
    8.2 จะต้องสรุปให้สอดคล้องกับคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง
    8.3 จะต้องสรุปให้ได้ว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่

9. สำนวนการสอบสวน
    9.1 ผู้ควบคุมรถ, นยน. และหรือ สยน.
    9.2 พลขับรถให้การสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบสวน
    9.3 บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์/ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน คำให้การต้องสอดคล้องกัน
    9.4 คำให้การของผู้เกี่ยวข้องจะต้องสรุปสอดคล้องกับคณะกรรมการ

10. ในกรณีเกิดความล่าช้า ให้หน่วยชี้แจงความล่าช้าประกอบ

11. กรณียานพาหนะออกปฏิบัติราชการ และประสบอุบัติเหตุ หน่วยต้องแนบสำเนาคำสั่งยุทธการหรือคำสั่งฝึกประกอบ

12 กรณี สป. มีอายุการใช้งานน้อยจะต้องมีบันทึกประวัติ สป. และการซ่อมบำรุงมาด้วย

13. รูปถ่ายด้านหน้า ,ด้านข้าง และภายในตัวรถ อย่างละ 1 ภาพ

14. รูปถ่ายเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่อง หมายเลขแคร่

15. ลอกลายหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขแคร่

16. ส่งคืนแผ่นป้ายเลขหมายทะเบียนภายใน 15 วัน