ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถ
ที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

         เพื่อให้การดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ซื้อรถโดยสุจริต กรมการขนส่งทางบก รวมกับ กรมบังคับคดี กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้าต่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้
         “รถจดทะเบียนแล้ว” หมายความว่า รถที่จดทะเบียนหรือเคยจดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก          “รถไม่เคยจดทะเบียน” หมายความว่า รถที่ไม่เคยจดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และให้หมายความรวมถึงรถที่จดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร และรถที่จดทะเบียนตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         ๑. แนวทางปฏิบัตินี้ใช้สำหรับกรณีการดำเนินการขายทอดตลาดรถที่มีสภาพพร้อมใช้งานหรือมีสภาพยังสามารถใช้งานได้แต่ชำรุดบกพร่องบางส่วน ซึ่งไม่รวมถึงการขายทอดตลาดซากรถ หรือรถมีสภาพความเสียหายในสาระสำคัญของรถจนไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมและใช้ได้อย่างปลอดภัย เช่น การชำรุดของโครงคัสซี หรือตัวถังของรถ ในส่วนตำแหน่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยในการใช้รถนั้น
         ๒. แนวทางก่อนดำเนินการขายทอดตลาด
                  (๒.๑) กรณีรถจดทะเบียนแล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการขายทอดตลาดจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลของรถ ได้แก่ ชนิดรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน ลักษณะรถ เช่น รถนั่ง รถบรรทุก และรูปถ่ายตัวรถ และรวบรวมส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเป็นหนังสือให้ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
                  (๒.๒) กรณีที่รถไม่เคยจดทะเบียน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการขายทอดตลาดจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลของรถ ได้แก่ ชนิดรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ ลักษณะรถ เช่น รถนั่ง รถบรรทุก และรูปถ่ายตัวรถ และส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นหนังให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือตรวจสอบที่มาของรถนั้น
                  (๑) กรมการขนส่งทางบก
                  (๒) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม และกองการต่างประเทศ
                  (๓) กรมการค้าต่างประเทศ
                  (๔) กรมศุลกากร
                  (๕) ตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อนั้นๆ
การตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานข้างต้นไม่ใช้กับกรณีที่หน่วยงานที่ขายทอดตลาดมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ารถที่ขายทอดตลาดมีที่มาถูกต้อง เป็นรถที่ชอบด้วยกฏหมายและไม่อยู่ในข่ายที่กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรับดำเนินการทางทะเบียนได้ เช่น
                  (ก) รถที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่าใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ
                  (ข) รถสวมทะเบียน
                  (ค) รถที่ถูกโจรกรรม
                  (ง) ซากรถหรือรถมีสภาพความเสียหายในสาระสำคัญ
                  (จ) รถที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น ไม่มีใบอนุญาตให้นำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ รถที่แสดงพิกัดอัตราภาษีไม่ถูกต้องตามกฏหมายศุลกากร หรือกรณีอื่นๆ
                  (ฉ) รถที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศโดยผ่านพิธีการศุลกากรตามประกาศถ่ายลำผ่านแดน โดยไม่ได้นำออกไปนอกราชอาณาจักรจริงหรือเป็นการถ่ายลำผ่านแดนเทียม หรือกรณีอื่นๆ
                  (ช) รถที่ใช้แล้วนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก หรือกรณีอื่นๆ กรณีได้ผลการตรวจสอบไม่ครบหรือข้อมูลผลการตรวจสอบไม่ตรงกันทุกหน่วยงานไม่ตัดสิทธิการขายทอดตลาดของหน่วยงาน แต่ไม่ผูกพันกรมการขนส่งทางบกที่จะต้องดำเนินการทางทะเบียนหากรถนั้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือที่มาของรถได้
                  (๒.๓) ในกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจบังคับยึดทรัพย์เพื่อการขายทอดตลาดตามกฏหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี ให้ส่งบัญชีรายละเอียดข้อมูลของรถที่จะยึดให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบก่อนการยึดรถ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการตรวจสอบเป็นหนังสือให้ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลของรถไม่ตรงกันกับข้อมูลของรถที่หน่วยงานตรวจยึดได้ ให้ดำเนินการตาม (๒.๒) ก่อนดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป
         ๓. แนวทางภายหลังการขายทอดตลาด
                  (๓.๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ขายทอดตลาดดำเนินการ ดังนี้
                  (ก) มีหนังสือแจ้งการประมูลขายทอดตลาด พร้อมด้วยบัญชีรถที่ได้ขายทอดตลาดทั้งหมด รวมทั้งผลการตรวจสอบตามข้อ ๒ (๒.๒) และ (๒.๓) ให้กรมการขนส่งทางบกทราบโดยเร็ว โดยให้ระบุสภาพรถทุกคันที่ขายทอดตลาด เช่น รถมีสภาพดี (พร้อมใช้งาน) หรือรถมีสภาพชำรุดแต่ยังใช้งานได้
                  (ข) มอบเอกสารหลักฐานการประมูลให้แก่ผู้ประมูลได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทางทะเบียนรถ ได้แก่ หนังสือแจ้งการประมูลขาย บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูลขาย และสำเนาใบเสร็จรับเงินที่มีการรับรองถูกต้อง
                  (๓.๒) เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้ง จะทำการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่ขายทอดตลาด เพื่อให้ยืนยันความถูกต้องของหนังสือแจ้งการประมูล และกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการทางทะเบียนให้แก่ผู้ประมูลต่อเมื่อได้รับแจ้งยืนยันจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ขายทอดตลาดแล้ว