ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป.สาย ขส. ที่ได้มาโดยหน่วยได้รับการบริจาค

1. หนังสือบริจาคยานพาหนะ จาก องค์กรการกุศล หรือบุคคลทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบได้

2. เอกสารของผู้บริจาค เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารสำคัญขององค์กร นั้นๆ ลงนาม ๒ คนขึ้นไป

3. ภาพถ่ายยานพาหนะ ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และภาพภายในของยานพาหนะ

4. แถบลอกลาย เลขตัวรถ และเลขเครื่องยนต์ ลอกให้ครบทั้งตัวอักษรและตัวเลข

5. ภาพถ่ายเลขตัวรถและเลขเครื่องยนต์ จากตัวยานพาหนะ

6. กรณีหน่วยไม่สามารถลอกลายหรือถ่ายภาพได้ให้ทำหนังสือชี้แจงจากหน่วยให้ ขส.ทบ. ทราบ

7. ยานพาหนะใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินและใบส่งของ/ใบกำกับภาษีพร้อมลงรายละเอียด เช่น เลขตัวรถ,เลขเครื่องยนต์ และราคาซื้อยานพาหนะมาบริจาค

8. ยานพาหนะที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ขอให้ประเมินราคาให้กับ ขส.ทบ. ในปีปัจจุบันที่นำมาขอขึ้นบัญชีคุม (โดยขอให้ขนส่งทางบกประเมินราคาตามรุ่นปีของยานพาหนะที่ขนส่งทางบกใช้)

9. ข้อมูลทางเทคนิคของยานพาหนะที่หน่วยขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม

10. ขนาดยาง และแบตเตอรี่ ของยานพาหนะที่หน่วยขอขึ้นบัญชีคุม

11. ยานพาหนะของหน่วยที่ทางราชการมอบให้ และได้มาจากการยึดทรัพย์ ขอให้เป็นยานพาหนะที่ คดีสิ้นสุด ตามคำสั่งศาล โดยหน่วยจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน ขส.ทบ. จึงจะขึ้นบัญชีคุมเป็นทรัพย์สินของ ทบ. เข้าระบบส่งกำลังต่อไป

12. ให้หน่วยถ่ายเอกสารหน้ารายการจดทะเบียนรถ, หน้าเจ้าของรถ และรายการเสียภาษี ประกอบด้วย

13. เอกสารทั้งหมด ส่งให้ ขส.ทบ. จำนวน ๒ ชุด

14. ขอขึ้นบัญชีคุม ผ่านสายการบังคับบัญชา นำเรียน หรือ เสนอ จก.ขส.ทบ. (ผ่าน กกบ.ขส.ทบ.)หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป.สาย ขส. ที่ได้มาโดยหน่วยขออนุมัติความต้องการแผนจัดหาจากงบประมาณของ ทบ.


1. สำเนาหนังสือ กบ.ทบ. ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหา สป.สาย ขส. สนับสนุนหน่วย

2. สำเนาหนังสือ สปช.ทบ. เรื่อง อนุมัติแผนงบประมาณของประเภทเงินที่ใช้ในการจัดหา

3. สำเนาหนังสือ ขส.ทบ. ขอรับความเห็นชอบจัดหา สป. สาย ขส.

4. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย ขส. ที่หน่วยขออนุมัติจัดหา

5. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย ขส. คู่สัญญาส่งมอบ

6. สำเนาสัญญาซื้อขาย สป. ความต้องการของหน่วยขออนุมัติจัดหา

7. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

8. ภาพถ่ายยานพาหนะ ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และภาพภายในของยานพาหนะ

9. แถบลอกลาย เลขตัวรถ และเลขเครื่องยนต์ ลอกให้ครบทั้งตัวอักษรและตัวเลข

10. ภาพถ่าย เลขตัวรถ และเลขเครื่องยนต์ จากตัวยานพาหนะ

11. กรณีหน่วยไม่สามารถลอกลายหรือถ่ายภาพได้ให้ทำหนังสือชี้แจงจากหน่วยให้ ขส.ทบ ทราบ

12. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

13. การดำเนินดัดแปลงก่อนส่งมอบ (หากในใบเสร็จไม่แจ้งเลขเครื่องยนต์ และ เลขคัสซีหน่วย จะต้อง ร้องขอให้คู่สัญญาทำหนังสือรับรอง)

14. ข้อมูลทางเทคนิคของยานพาหนะที่หน่วยจัดหา

15. ขนาดยาง และแบตเตอรี่ ของยางพาหนะ ที่หน่วยจัดหา

16. รับรองความถูกต้องในเอกสารที่หน่วยส่งมาให้ ขส.ทบ. เพื่อขึ้นบัญชีคุมเป็น สป.ของ ทบ.

17. เอกสารทั้งหมด ส่งให้ ขส.ทบ. จำนวน ๒ ชุด

18. ขอขึ้นบัญชีคุม ผ่านสายการบังคับบัญชา นำเรียน หรือ เสนอ จก.ขส.ทบ. (ผ่านกกบ.ขส.ทบ.)หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป.สาย ขส. ที่หน่วยได้มาจากการแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุดกับยานพาหนะใหม่


1. ประกาศ เรื่องประกวดราคาแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุดกับยานพาหนะใหม่

2. สำเนาหนังสือขอทำความตกลงในการแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุดกับยานพาหนะใหม่ พร้อม บัญชีรายละเอียด

3. สำเนาหนังสือ กบ.ทบ. เรื่อง หน่วย………ขออนุมัติแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุดสาย ขส.

4. สำเนาสัญญาแลกเปลี่ยน (ระหว่างผู้แลกเปลี่ยนได้ตามอนุมัติ กบ.ทบ.)

5. เอกสารของผู้แลกเปลี่ยน (สำเนาทะเบียนบ้าน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ลงนาม ๒ คนขึ้นไป

6. สำเนาหนังสือส่งมอบยานพาหนะใหม่

7. รายงานผลการตรวจสอบรับพัสดุ

8. ภาพถ่ายยานพาหนะ ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง และภาพภายในของยานพาหนะ

9. แถบลอกลาย เลขตัวรถ และเลขเครื่องยนต์ ลอกให้ครบทั้งตัวอักษรและตัวเลข

10. ภาพถ่ายเลขตัวรถ และเลขเครื่องยนต์ จากตัวยานพาหนะ

11. หากหน่วยไม่สามารถลอกลายหรือถ่ายภาพได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงจากหน่วยกรณีดังกล่าวให้ ขส.ทบ. ทราบด้วย

12. ใบเสร็จรับเงิน และ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ลงรายละเอียดของยานพาหนะ เช่น เลขตัวรถ ,เลขเครื่องยนต์ และ ราคาในการจัดหา

13. การดัดแปลงก่อนส่งมอบ ถ้าในใบเสร็จไม่แจ้งเลขเครื่องยนต์และเลขคัสซี หน่วยจะต้องร้องขอให้ คู่สัญญาทำหนังสือรับรอง

14. ข้อมูลทางเทคนิคของยานพาหนะที่หน่วยจัดหา

15. ขนาดยางและแบตเตอรี่ของยานพาหนะที่หน่วยจัดหา

16. เอกสารที่หน่วยส่งให้ ขส.ทบ. ขอขึ้นบัญชีคุม เป็น สป.ของทบ. ขอให้หน่วยรับรองความถูกต้อง ให้เรียบร้อย

17. เอกสารทั้งหมด จัดส่งให้ ขส.ทบ. จำนวน ๒ ชุด

18. ขอขึ้นบัญชีคุมโดยผ่านสายการบังคับบัญชา นำเรียน หรือ เสนอ จก.ขส.ทบ. (ผ่าน กกบ.ขส.ทบ.)