ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

กองบังคับการ กค.ขส.ทบ.

พ.ท.สุวรรณ ผุดบัวดง
ตำแหน่ง
หน.กองบังคับการ กค.ขส.ทบ.

  หน้าที่ของกองบังคับการ กค.ขส.ทบ.

  • อำนวยการ ควบคุม ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนก และคลังต่างๆ
  • ควบคุมการรักษาการณ์ และกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยของหน่วย
  • ควบคุมแรงงาน และบริการยกขน
  • รวบรวมสถิติการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์ และการจัดทำรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตามระยะเวลา
  • ควบคุมและรับผิดชอบการใช้ยานพาหนะของหน่วย
  • ดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์
  • ควบคุมและดำเนินการในเรื่องการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง และสิ่งอุปกรณ์สายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ทำการปรนนิบัติบำรุง และซ่อมบำรุงเก็บรักษา กับการจดทะเบียน และประวัติยานพาหนะ
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่