ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจของ กค.ขส.ทบ.

 

ข้อมูลประวัติย่อ ผู้อำนวยการ กองคลังกรมการขนส่งทหารบก

ยศ-ชื่อ-สกุล พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผอ.กค.ขส.ทบ.

ประวัติ
เกิดเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2509
เกิดที่ บ้านนางเหริญ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ที่อยู่ 722/35 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา มือถือ 094-3596596
สถานที่ทำงาน กองคลังกรมการขนส่งทหารบก
เลขที่ 122 หมู่ที่ 5 ถนน ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025847149 -50 หมายเลข ทบ. 86265

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โรงเรียนบ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนวัดม่วง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนนายสิบทหารบกเหล่าม้า รุ่นที่ 17 ปี 2527
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 37
หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 180
หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 97
ชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 29
ชั้นนายพัน เหล่า ขส. รุ่นที่ 27
หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 33
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 78
วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 60

ประวัติการรับราชการ
ปี พ.ศ. 2532 เป็น ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2536 เป็น ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกกลาง (ผสม) กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2539 เป็น นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2541 ผู้บังคับกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกกลาง (ผสม) กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2542 เป็น ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปี พ.ศ. 2543 เป็น ฝ่ายเสนาธิการประจำกองยุทธการ กรมการขนส่งทหารบก
ปี พ.ศ. 2544 เป็น นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2549 เป็น รองผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปี พ.ศ. 2551 เป็น นายทหารฝ่ายขนส่งกองทัพภาคที่ 2 และปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานรองแม่ทัพภาคที่ 2
ปี พ.ศ. 2559 เป็น หัวกองยุทธการและการข่าว กรมการขนส่งทหารบก
ปี พ.ศ. 2560 เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
ปี พ.ศ. 2561 เป็น ผู้อำนวยการกองกองคลัง กรมการขนส่งทหารบก

ยศทหาร
ว่าที่ ร.ต. ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2533
ร.ท.       ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534
ร.อ.       ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2536
พ.ต.      ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2539
พ.ท.      ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544
พ.อ.      ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551
พ.อ.(พ.) ตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
จุตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ประวัติการทำงาน (ผลงานดีเด่น)
ปี 2534 ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา ปฎิบัติช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายจากป่าต้นน้ำ
ที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นำส่ง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ปี 2544 ปฎิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดกรณีระเบิดคลังแสง 5 กองคลังแสง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ปี 2545 ปฎิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองกำลังเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 23 ปฎิบัติงานตามแผนสุรสีห์ 45
จากที่ตั้งปกติเข้าที่รวมพลขั้นต้น ที่ จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3
ปี 2546 ปฎิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในการขนอ้อย จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยภูมิ และ จ.อุดรธานี

ปฏิบัติราชการมีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ
กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก 23 ก.พ.34 มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 2 เดือน 8 วัน
กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก 19 ก.ย.49 มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 3 เดือน 38 วัน
กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก 20 พ.ค.57 มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 10 เดือน 12 วัน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 12 เดือน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 12 เดือน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 4 เดือน
กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ. รวม 8 เดือน
กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศของ ทบ. รวม 12 เดือน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 12 เดือน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 6 เดือน
กรณีปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ซึ่งได้รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ รวม 6 เดือน