เกี่ยวกับหน่วย
  »ประวัติหน่วย
»ผู้บังคับบัญชาหน่วย
»ผังจัดหน่วย  
 
     
      แหล่งเรียนรู้
  »ใบแลกและใบตราส่ง
»การยึดตรึง
»การขอใช้รถไฟ
»การขอบินเมล์
»ขั้นตอนปฎิบัติเมื่อรับตู้ สป.
  เข้าคลัง ฯ

»ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัด
  การเคลื่อนย้าย
  
»ขั้นตอนการขนถ่าย สป.
  จากท่าเรือ

»การไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
  สหประชาชาติ
  
»รายชื่อหน่วยคลังสาย
  ยุทธบริการ

 
     
      ภารกิจหน่วย
  »ขน สป. สาย ส ให้กับ
  กรมทหารสื่อสาร
 
     
      Link หน่วยงาน ขส.ทบ
  »กรมการขนส่งทหารบก
»ศูนย์การเรียนรู้ ขส.ทบ.
»สถานีวิทยุ ขส.ทบ.
»สหกรณ์ ขส.ทบ.
»โรงเรียนช่างกล ขส.ทบ.
 
     
      Link หน่วยงานอื่น
  »กระทรวงกลาโหม
»กองบัญชาการกองทัพไทย
»กองทัพบก
»กองทัพอากาศ
»กองทัพเรือ
»ศูนย์การเรียนรู้ ทบ.
 
     
      Download
  »Font ราชการ  
 
ประวัติกองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก
 
กองจัดการเคลื่อนย้าย  กรมการขนส่งทหารบก ได้ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในนาม “กองบริการขนส่ง” ตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๑๗๐๒๒ ลง ๑๖ ส.ค.๙๘ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมการขนส่งทหารบก มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยทหารในต่างจังหวัด
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองจัดการเคลื่อนย้าย
พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ รับหน้าที่ ผอ.กจย.ศคย.ทบ. จาก พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์

อบรมการเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร
กองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก จัดอบรมกำลังพลภายในหน่วยเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร ตาม น โยบายกองทัพบก
 
 

 


พลตรี พรชัย  ดวงเนตร
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก

 

 


พันเอก อภิชาติ  ปัตตะนุ
ผอ.กจย.ศคย.ทบ.

 

 
 

ศูนย์การเรียนรู้ กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก โทร.02-241-0961 ภายใน ทบ.94590
Email : divisionmovement@hotmail.com