ประวัติกองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก

 
 

กองจัดการเคลื่อนย้าย  กรมการขนส่งทหารบก ได้ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในนาม “กองบริการขนส่ง” ตามคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๑๗๐๒๒ ลง ๑๖ ส.ค.๙๘ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมการขนส่งทหารบก  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยทหารในต่างจังหวัด โดยทดลองดำเนินการ ส่งและรับ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเพียงยุทธบริการเดียวก่อน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน ไปให้การสนับสนุนต่อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ เป็นลำดับที่ ๒ และในที่สุดก็ได้เสนอร่างระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ขึ้น ให้มีผลบังคับแก่คลังสายยุทธบริการทุกสายโดยกรมการขนส่งทหารบก มีหน่วย“บริการขนส่ง”
เป็นหน่วยรับผิดชอบในภารกิจ ร่วมกับ “สำนักงานขนส่ง” ซึ่งเป็นหน่วยในอัตราของ มทบ.และ จทบ.ต่างๆ
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดของ กรมการขนส่งทหารบก ใหม่ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๐๑/๑๐ ลง ๑๔ พ.ย.๑๐ และคำสั่ง กองทัพบก ๒๑๑/๑๐ ลง ๑๕ ธ.ค.๑๐
โดยกองบริการขนส่ง มีหน่วยขึ้นตรงคือ แผนกขนส่ง,แผนกท่าเรือ,ศูนย์รวมยานพาหนะ,แผนกรถยนต์โดยสาร
การปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่มีความสำคัญและมีการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้ กรมการขนส่งทหารบก ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๒๐ จึงมีการปรับปรุงการจัดและการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทหารบกใหม่ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๘๓/๒๐ ลง ๔ ส.ค.๒๐
เรื่อง ให้ใช้ระเบียบปฏิบัติราชการของ ขส.ทบ.และคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๙๒/๒๐ ลง ๕ ก.ย.๒๐ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่๒๒) ให้กรมการขนส่งทหารบก มีหน้าที่ วางแผนอำนวยการ ประสานงาน แนะนำ
กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา ส่งกำลัง และการบริการ รวมทั้งการกำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษาทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารขนส่ง การปรับปรุงแก้ไขการจัด กรมการขนส่งทหารบก ในครั้งนี้ ทำให้ปรากฏชื่อ “กองจัดการเคลื่อนย้าย” ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง
ของ กรมการขนส่งทหารบก อันเป็นชื่อนามหน่วยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยขึ้นตรงดังนี้

  1. แผนกตรวจสอบ
  2. แผนกเคลื่อนย้าย
  3. แผนกท่าเรือ
  4. แหล่งรวมยานพาหนะ

กรมการขนส่งทหารบก  มีการปรับปรุงการจัดเพื่อรองรับภารกิจที่มีมากขึ้น และ เพื่อเป็นการ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของความเจริญของประเทศ การได้รับมอบหมายในภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น  หรือเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น  กองจัดการเคลื่อนย้าย ก็ต้องมี  การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยให้มีความทันสมัย มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงภารกิจและขีดความสามารถของหน่วยแล้ว จึงมีการปรับปรุงแก้ไข อีกครั้งตามคำสั่ง ขส.ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๓๒ ลง ๒๖ ธ.ค.๓๒ เรื่อง กำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล  กรมการขนส่งทหารบก อฉก.หมายเลข ๓๑๐๐ ทำให้มีการกำหนดหน้าที่ส่วนราช-การและอัตรากำลังพล กรมการขนส่งทหารบก ใหม่ ในส่วนนี้ กองจัดการเคลื่อนย้าย ได้รับการเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง,ภารกิจ และอัตรากำลังพลใหม่ โดยมีหน่วยขึ้นตรงดังนี้

  1. แผนกตรวจสอบ
  2. แผนกเคลื่อนย้าย
  3. แผนก รับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์ต่างประเทศ

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้  มีการปรับเปลี่ยนทั้งอัตรากำลังพลและภารกิจ ในส่วนของ กองจัด
การเคลื่อนย้าย เปลี่ยนชื่อ แผนกท่าเรือ เป็น “แผนก รับ-ส่ง สิ่งอุปกรณ์ต่างประเทศ”และแยกแหล่งรวมยานพาหนะ ซึ่งเดิมเป็นหน่วยขึ้นตรง กองจัดการเคลื่อนย้าย เป็นหน่วยใหม่ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น    “กองยานพาหนะ” ขึ้นตรงต่อ กรมการขนส่งทหารบก ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ เป็นการแยกทั้งภารกิจ กำลังพล
สิ่งอุปกรณ์  และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยใหม่ดำเนินการเองทั้งหมดทำให้การปฏิบัติงานของ กอง
จัดการเคลื่อนย้าย  มีภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมและมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยมิได้ลดขีดความสามารถที่ได้ปฏิบัติมาแต่ก่อน  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาในภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ     ลุล่วงได้เป็นอย่างดี

กลับหน้าแรก

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก โทร.02-241-0961 ภายใน ทบ.94590
Email : divisionmovement@hotmail.com