กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก
อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 3100


อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย และบริการขนส่งของกองทัพบก การรับส่งสิ่งอุปกรณ์ต่างประเทศ การคลังสินค้าทหารไทย รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย ตลอดจนบันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

- วางแผน จัดระเบียบ ควบคุมกำกับเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของกองทัพบก และตรวจสอบ ใบแลกการขนส่งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
- ประสานงานเรื่องการใช้บริการขนส่งพาณิชย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถ ขีดจำกัดของการขนส่งทุกประเภท
- เสนอความต้องการงบประมาณการเคลื่อนย้าย กับเสนอแนะการแจกจ่ายใบแลกการขนส่ง
- ตรวจสอบแผนการเคลื่อนย้ายของหน่วยต่างๆ ที่ได้รับมอบ รวมทั้งการรวบรวมและ รายงานการสิ้นเปลืองการใช้บริการขนส่งทุกประเภท
- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

- ดำเนินการ รับ - ส่ง สิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก หรือส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพลเป็นหน่วย และเป็นรายบุคคลให้แก่หน่วยงานในกองทัพบกหรือส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับสำนักงานขนส่ง คลังสายยุทธบริการ และส่วนของการขนส่งในเรื่องการขนส่งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์และสัตว์
- ดำเนินการ ด้านเอกสารการขนส่ง และสถิติการ รับ - ส่ง สิ่งอุปกรณ์ กับ ประสานงานบริการขนส่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดมาตรการ และดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งอุปกรณ์ของทางทหารในระหว่างการขนส่ง
- บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

-  ดำเนินการรับ – ส่ง  สิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเลให้แก่กองทัพบก  และส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการขนถ่าย และระบายสิ่งอุปกรณ์เข้า – ออก  ระหว่างท่าเรือ – ท่าอากาศยานหัวหาดกับคลังสายยุทธบริการ  หรือหน่วยรับ
- ประสานงานกับส่วนราชการ  และสำนักงานขนส่งพาณิชย์  ที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งสิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเล
- เสนอความต้องการ  ดำเนินการ  และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณค่าขนส่งและสิ่งอุปกรณ์
- ดำเนินกรรมวิธีทางเอกสาร  และพิธีการศุลกากร  เพื่อนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากท่าเรือและท่าอากาศยาน
- ดำเนินการตรวจสอบหนี้สินของแต่ละเหล่าทัพ  กับออกใบแลกการขนส่ง  เพื่อใช้แทนหลักฐานการสั่งจ่ายและเบิกจ่ายเงิน
- จัดทำข้อมูลขีดความสามารถของท่าเรือ  ท่าอากาศยานในเรื่องเครื่องมือยกขนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
- บันทึกและรายงานการชำรุดเสียหายของสิ่งอุปกรณ์  และการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
- บันทึก รวบรวม  และรายงานสถิติการรับส่งสิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเลและสถิติผลงานตามหน้าที่


กลับหน้าแรก
 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ กองจัดการเคลื่อนย้าย กรมการขนส่งทหารบก โทร.02-241-0961 ภายใน ทบ.94590
Email : divisionmovement@hotmail.com