Head
   หน้าแรก : > ทำเนียบบุคคลากร : > แผนกบังคับการ
  DivisทำเนียบบุคคลากรDivis
1
1
1
1
1
1
แผนกบังคับการ
 
 
ร.อ.ไพรัช สวัสดิ์ชัยพงษ์
หัวหน้าแผนกบังคับการ
   
 
 
 
จ.ส.อ.คนิจ ก้อนทอง
พลขับ กยพ.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
 
นาง กาญจนา สิทธิสาร
ผู้ช่วยช่างทั่วไป บก.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
   
 
น.ส. จิราภรณ์ เรือนขวัญ
พนักงานราชการ กจห.ขส.ทบ.
 
นาง วลัยรัฐ สกุลทงทิพย์
พนักงานราชการ กจห.ขส.ทบ.
 

แผนกควบคุมการจัดหา แผนกจัดหาต่างประเทศ แผนกบังคับการ
<<กลับสู่หน้าแรก>>

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047