1
   หน้าแรก : > ทำเนียบบุคคลากร : > แผนกจัดหาต่างประเทศ
  DivisทำเนียบบุคคลากรDivis
1
1
1
1
1
1
แผนกจัดหาต่างประเทศ
 
1
 
พ.ท.ชาญชัย ฤทธาคณี
หัวหน้าแผนกจัดหาต่างประเทศ
   
 
1
 
ร.ท.ธนาวัติ เจริญผล
ประจำแผนก กงป.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
   
1
 
จ.ส.อ.บุญวิวัฒน์ กระบวนแสง
เสมียน กยพ.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
 
 
จ.ส.ต.สมพร ผาจันทร์
นายสิบข่าวกรอง กยข.ขส.ทบ.
ช่วยรารการ กจห.ขส.ทบ.
   
1
 
ส.อ.สุรศักดิ์ ทองขาว
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
1
 
ส.ท.นาถดนัย สิริสัมพันธ์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์กังหันไอพ่น กบบ.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
   
1
 
ส.ท.ราชา รักษ์พงษ์
ช่างประจำ ฮ.กบบ.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.

แผนกควบคุมการจัดหา แผนกจัดหาในประเทศ แผนกบังคับการ
<<กลับสู่หน้าแรก>>

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047