Head
   หน้าแรก : > ทำเนียบบุคคลากร : > แผนกจัดหาในประเทศ
  DivisทำเนียบบุคคลากรDivis
1
1
1
1
1
1
แผนกจัดหาในประเทศ
 
 
พ.ท.เกรียงคิด สุนันทประวิทย์
หัวหน้าแผนกจัดหาในประเทศ
   
 
 
ร.ท.สุธีย์ คุ้มทรัพย์
รองผบ.ร้อย.บร.กบร.ขส.ทบ.
ปฏิบัติงาน กจห.ขส.ทบ.
              
 
จ.ส.อ.กอบศักดิ์ เจนบานชี
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
 
จ.ส.อ.สุวิทย์ วังวล
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
 
จ.ส.อ.บรรจง ทองมาก
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
   
พี่แม๊ก
 
จ.ส.ต.สุรพันธ์ สิทธิสรเดช
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
พี่อ้น
 
ส.อ.ธีระพงษ์ มุ่งลือ
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
 
 
ส.ท.พีระพง อำแพงใต้
ช่างซ่อมเครื่องบินฝูง บ. กบบ.ขส.ทบ.
ช่วยราชการ กจห.ขส.ทบ.
 
ส.ต.โกเมนทร์ ฝาดแสนศรี
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
     
 
 
ส.ต.ณัฏฐา บุญธรรมสวัสดิ์ี
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
 
 
นายสราวุธ กลมกล่อม
พนักงานราชการ กจห.ขส.ทบ.
  แผนกควบคุมการจัดหา แผนกจัดหาต่างประเทศ แผนกบังคับการ
<<กลับสู่หน้าแรก>>
กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047