Head
     หน้าแรก : > ทำเนียบบุคลากร : > แผนกควบคุมการจัดหา
  DivisทำเนียบบุคคลากรDivis
1
1
1
1
1
1
แผนกควบคุมการจัดหา
 
 
พ.ท.พิงการ สายจันทร์
หัวหน้าแผนกควบคุมการจัดหา
   
 
 
พ.ต.หญิง กานต์รวิภัสสร์ รื่นกลิ่น
ประจำแผนก กจห.ขส.ทบ.
 
 
ส.อ.รังสรรค์ พันธุ์วิไล
เสมียน กจห.ขส.ทบ.
   
 
นาง ดนพร เพียสุระ
พนักงานพัสดุ กจห.ขส.ทบ.
 
 
น.ส. ขนิษฐา บุญใส
พนักงานราชการ กจห.ขส.ทบ.
 

แผนกจัดหาในประเทศ แผนกจัดหาต่างประเทศ แผนกบังคับการ
<<กลับสู่หน้าแรก>>

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047