Headpersonel
    หน้าแรก : > ทำเนียบบุคคลากร
  14ทำเนียบบุคคลากร14
1
1
1
1
1
1
 
     
Departlogo
พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
หัวหน้ากองจัดหา
Departlogo
 
 
พ.ท.พิงการ สายจันทร์
หัวหน้าแผนกควบคุมการจัดหา
 
พ.ท.เกรียงคิด สุนันทประวิทย์
หัวหน้าแผนกจัดหาในประเทศ
   
 
 
พ.ท.ชาญชัย ฤทธาคณี
หัวหน้าแผนกจัดหาต่างประเทศ
 
ร.อ.ไพรัช สวัสดิ์ชัยพงษ์
หัวหน้าแผนกบังคับการ
แผนกจัดหาในประเทศ แผนกจัดหาต่างประเทศ แผนกบังคับการ
<<กลับสู่หน้าแรก>>
กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047