HEad5
   หน้าแรก  : > ติดต่อเรา
  Divisติดต่อเราDivis
1
1
1
1
1
1
 
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ของกองจัดหา
       
  พ.อ. อภิชาติ   ปัตตะนุ  หัวหน้ากองจัดหา 083-993-7421
  พ.ท. เกรียงคิด  สุนันทประวิทย์  หัวหน้าแผนกจัดหาในประเทศ 086-622-7619
  พ.ท. ชาญฃัย  ฤทธาคนี  หัวหน้าแผนกจัดหาต่างประเทศ 086-100-0712
  พ.ท. พิงการ  สายจันทร์  หัวหน้าแผนกควบคุมการจัดหา 081-805-4394
  พ.ต.หญิง กานต์รวิภัสสร์  รื่นกลิ่่น  ประจำแผนกควบคุมการจัดหา 090-776-6992
  ร.อ. ไพรัช  สวัสดิ์ชัยพงษ์  ประจำแผนกบังคับการ กองจัดหา 081-636-0823
  ร.ท. สุธีย์  คุ้มทรัพย์  ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 089-991-4635
  ร.ท. ธนาวัติ  เจริญผล ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 081-171-9391
  จ.ส.อ. กอบศักดิ์  เจนบานชี ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 089-106-2502
  จ.ส.อ. สุวิทย์  วังวล ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 081-835-2664
  จ.ส.อ. บุญวิวัฒน์  กระบวนแสง ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 089-813-4206
  จ.ส.อ. บรรจง ทองมาก ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 081-583-4839
  จ.ส.อ. คนิจ  ทองก้อน ประจำแผนกบังคับการ กองจัดหา 084-679-3474
  จ.ส.ท. สุรพันธ์ สิทธิสรเดช ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 087-591-1275
  จ.ส.ต. สมพร ผาจันทร์ ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 084-767-2040
  ส.อ. สุรศักดิ์  ทองขาว ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 085-936-1427
  ส.อ. รังสรรค์  พันธุ์วิไล ประจำแผนกควบคุมการจัดหา 083-706-9571
  ส.อ. ธีระพงษ์  มุ่งลือ ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 080-745-5680
  ส.ท. นาถดนัย  ศิริสัมพันธ์ ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 089-784-9757
  ส.ท. ราชา  รักษ์พงษ์ ประจำแผนกจัดหาต่างประเทศ 083-711-1402
  ส.ท. พีรพล  อำแพงใต้ ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 087-929-1990
  ส.ต.โกเมนทร์  ฝาดแสนศรี ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 087-416-5493
  ส.ต. ณัฏฐา บุญธรรมสวัสดิ์ ประจำแผนกจัดหาในประเทศ 085-246-8506
 
 

กิจกรรม หน้าที่และภาระกิจ ทำเนียบบุคคลากร ระเบียบการจัดหา
<<กลับสู่หน้าแรก>>

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047