Head2
   หน้าแรก : > ระเบียบการจัดหา
  Divisระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม การส่งกำลังบำรุงDivis
Button5_1
 
  หลักการทั่วไปการส่งกำลังบำรุง 
   
    Line_Bullets หลักการทั่วไป
Line_Bullets การซ่อมบำรุง
Line_Bullets ศัพท์ทางการส่งกำลังบำรุงที่ควรทราบ
Line_Bullets ระดับส่งกำลัง
Line_Bullets แนวความคิดในการสั่งอย่างประหยัด
Line_Bullets การส่งกำลังบำรุงในการป้องกันประเทศ
Line_Bullets ระบบการส่งกำลังบำรุงในสนามของ ทบ.
Line_Bullets การจัดดินแดนของกองทัพบก
Line_Bullets การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
   
  ระเบียบคำสั่งทั่วไป
   
    Line_Bullets คำสั่ง487 /2543
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย ความรับผิดชอบใน สป.พ.ศ.2535
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.422 / 2516การตรวจเยี่ยมของ ผบช.ฯ
Line_Bullets คำชี้แจงหน้าทีและความรับผิดชอบการส่งกำลังบำรุง
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อพ.ศ.2510
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย ซบร.ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมอัตราพิกัดและสะสม พ.ศ.2512
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2539
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2537
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่ง สป.พ.ศ.2500
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ.2500
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลส่งกลับยามปกติพ.ศ.2519
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลส่งกลับสนาม พ.ศ.2514
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.189/1821 สุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. 86/1702 การสุขาภิบาลในสนาม
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. 477/2520 การรวมบริการแพทย์ที่ตั้งปกติ
Line_Bullets พ.ร.บ. เกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530
Line_Bullets คำสั่ง กอ.รมน.ที่ 246/2526 กำหนดภารกิจ นโยบาย ฯส่งกำลังบำรุง
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.1 ในสนาม พ.ศ.2535
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ. 2534
Line_Bullets ะเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.ประเภท 2 และ 4  พ.ศ.2534
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.3 สาย พธ. พ.ศ.2524
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกำลัง สป.5 พ.ศ.2542
   
  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดหา
   
    Line_Bullets กล่าวนำการจัดงานจัดหาของ ทบ.  
Line_Bullets ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
Line_Bullets คำสั่ง กห.(ฉ) ที่ 39/39 เรื่อง การพัสดุ
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.ที่ 908/2534 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วย
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.ที่ 259/2524 เรื่อง การดำเนินการสั่งซื้อหรือ จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.ที่ 620/2531 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและ  ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อหรือจ้าง
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.ที่ 115/9687 เรื่อง ให้กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการตรวจรับ
Line_Bullets ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการทำสัญญาและบอกเลิกสัญญาพ.ศ.2536
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. ที่ 369/2536 เรือง การจัดและการซ่อมบำรุงรายย่อยโดยใช้งบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก
Line_Bullets ระเบียบ ทบ. เรื่อง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินรายรับ ของสถาน พยาบาล พ.ศ. 2536
Line_Bullets ระเบียบ กห. ว่าด้วยการจ้างและซื้อสำหรับงานวิจัยพัฒนาอาวุธ และการผลิตอาวุธโดยวิธีการพิเศษ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2536

Line_Bullets คำสั่ง ทบ. ที่ 53/2531 เรื่อง  การดำเนินการประกวดราคาจ้าง   เหมาก่อสร้าง,ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที 1085/39 เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดหา ยุทโธปกรณ์เข้าประจำการในกองทัพบก
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๑๒๐๔๐ เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
Line_Bullets พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่๐๔๐๔/๑๙๗๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อน คืนหลักประกันสัญญา 
Line_Bullets นร. (กวพ.)๑๓๐๕/ว.๗๒๘๖ เรื่องการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห๐๔๐๔/ ๑๘๓๓๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
Line_Bullets คำสั่ง กห ที่ 236/2547เรื่องการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.ที่ 3/2520 เรื่องการรายผลการจัดซื้อและการจ้าง
Line_Bullets คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ กห 0404/44เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
Line_Bullets กบ.ทบ. ที่ กห.0404/4738 เรื่อง การดำเนินการประกวดราคา
Line_Bullets นร. (กวพ.) 1305/ว 8186 เรื่อง การเช่า และการจ้างเหมาเป็นการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
Line_Bullets นร.(กวพ.) 1305/ว7914 เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง
Line_Bullets นร.ที่ 0205/ว.212 เรืองหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและการจ้างที่ปรึกษาไทย
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. ที่ 214/2545 เรื่องการปิดและการส่งประกาศฯโดยวิธีพิเศษฯ
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห.0404/3364 เรื่องส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารการ กระกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา เป็นข้อมูลข่าวสาร
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห. 0404/4740 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห.0404/8735เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียด และส่งเอกสารหลักฐานในการ พิจารณาผู้ทิ้งงาน
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห.0404/3365 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารประกวดราคา
Line_Bullets กบ.ทบ. ที่ กห 0404/16054 เรื่อง มาตรการป้องกันฯการสมยอมเสนอ ราคาฯเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลาง การก่อสร้างของทางราชการ
Line_Bullets พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
Line_Bullets คำสั่ง ทบ. ที่ 429/45 เรื่องการจัดหาและบริหารงบประมาณงบบริหารหน่วย
Line_Bullets กบ.ทบ.ด่วนที่สุดที่ ต่อ กห 0404/9244 เรื่องกำหนดแบบสัญญากรณีการจ่ายเงินตรง (DIRECTPAYMENT)
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห 0404/2761 เรื่องปรับปรุงแก้ไขกำหนดมาตรการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง
Line_Bullets ระเบียบ สร.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0404/20080 เรื่องการปรับปรุงมติครม. เรื่องสิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่
Line_Bullets ตย.๐๐๔/ว.๙๗ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห๐๔๐๔/๓๕๙ เรื่องการมอบอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนจัดหา
Line_Bullets นร.๐๔๑๒/๓๙๔๔ เรื่อง ขอทำความตกลงเป็นหลักการเกี่ยวกับการจัดหา ครุภัณฑ์
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๕๑๑ เรืองการตรวจสอบรายงานผลการตวจสอบพัสดุประจำปีให้หน่วยต่าง ๆ สำเนาส่ง สตช.ทบ.
Line_Bullets นร ๐๕๐๓/ว. ๒๔๐ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัดุ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
Line_Bullets ประกาศ กค.หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๕๘๕๘ เรื่อง ข้อหารือการจัดซื้อชิ้นอะไหล่จ้างซ่อมรถยนต์โดยเร่งด่วน  
Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 04404/6089 ลง 9 มิ.ย.47 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
(e –Auction)

Line_Bullets กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 0404/1582 เรื่อง การส่งและปิดประกาศในการจ้างวิธีพิเศษฯ
  

กิจกรรม หน้าที่และภาระกิจ ทำเนียบบุคคลากร ติดต่อเรา
<<กลับสู่หน้าแรก>>

กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047