Head4
   หน้าแรก : > หน้าที่และภาระกิจ
  Divisหน้าที่และภารกิจDivis
1
1
1
1
1
1
     
 

1. วางแผน อำนวยการ ดำเนินการ และทำสัญญาจัดหาจ้างเหมาสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง และสิ่งอุปกรณ์ สายยุทธบริการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. ดำเนินกรรมวิธีจัดหาในความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบกเป็นส่วนรวม ดังนี้

   

2.1 ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามแผนโครงการ
2.2 ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำคัญในความรับผิดชอบของ
กรมการ ขนส่ง ทหารบกสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก ตามแผนงานสำรองและแผนงานเพิ่มเติม
ระหว่างปี
2.3 ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
2.4 ดำเนินกรรมวิธี จัดหาสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธี เอฟ.เอ็ม.เอส. 
2.5 ดำเนินการจ้างเหมาบริการ การเช่าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก และหน่วยเหนือ 
2.6 ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างแผนงานที่ได้รับโองบประมาณจากส่วนราชการอื่น
2.7 ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ และดำเนินการขายทอดตลาด

 

3. เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการงานด้านพัสดุ ในความรับผิดชอบ
4. ตรวจสอบผลการจัดหาให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงกับความมุ่งหมายของทางราชการ 
5. บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 
 

กองจัดหายังแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย อีก 3 หน่วย ดังนี้


                


หน้าที่ของสายงานต่างๆ

1. แผนกควบคุมการจัดหา

1.1 ควบคุมการจัดหาตามแผนการจัดหาและงวดงาน การจัดหาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือสัญญาซื้อ/จ้าง
1.2 ตรวจสอบหลักประกันและควบคุมหลักประกัน รวมทั้งเอกสารประกอบการ ทำสัญญาซื้อ/จ้าง
1.3 ควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณ ทำรายงานผลการจัซื้อหรือจัดจ้าง ตามระยะเวลา
1.4 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. แผนกจัดหาในประเทศ

2.1 ดำเนินกรรมวิธิจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอุปกรณ์ที่ผลิต และจำหน่ายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยในกองทัพบก ตามแผนงานในความรับผิดชอบ
2.2 ดำเนินการสืบราคา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2.3 รายงานขออนุมัติจัดหาสิ่งอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งมติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียม พร้อมด้วยหลักฐานวงเงิน ตลอดจนขออนุมัติตั้งกรรมการชุดต่างๆ
2.4 ดำเนินการออกประกาศหรือ ออกหนังสือเชิยชวน ตามวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามระเบียบ
2.5 กำหนดเงื่อนไขหรือให้คำแนะนำการจัดทำเงื่อนไขการจัดซื้อหรือจัดจ้างแก่
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
2.6 ประสานงานกะบคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษา
แก่คณะกรรมการ
2.7 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อรายงานขออนุมัติหรือจ้างไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ หรือจ้าง
2.8 รายงานขอรับการสนันสนุนงบประมาณและทำสัญญาเมื่อได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณ
2.9 ดำเนินการเช่า ขายทอดตลาด และแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
2.10 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของคู่สัญญาซื้อ/จ้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซื้อ/จ้าง
2.11 ดำเนินการบริหารจัดการสัญญาเกี่ยวกับ การแก้ไขสัญญา การขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ การของดลดค่าปรับ การแจ้งโอบสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน การเร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ การสงวนสิทธฺ์ในการเรียกค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การตรวจรับหรือตรวจการจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญา การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุและคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2.12 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

3. แผนกจัดหาต่างประเทศ

3.1 ดำเนินกรรมวิธีจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ในแผนงานตามความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนความต้องการของกองทัพบกหน่วยรับการสันบสนุนอื่นๆ จากต่างประเทศ โดยวิธี เอฟ.เอ็ม.เอส
หรือจัดจ้างโดยตรงจาก บริษัท/โรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ
3.2 ประสานกับจัสแมกหรือผู้ช่วยทูตทหารบก เกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ
3.3 ดำเนินการสืบราคา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3.4 รายงานขออนุมัติจัดหาสิ่งอุปกรณ์โดยปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งมติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียม พร้อมด้วยหลักฐานวงเงิน ตลอดจนขออนุมัติตั้งกรรมการชุดต่างๆ
3.5 ดำเนินการออกประกาศหรือ ออกหนังสือเชิยชวน ตามวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามระเบียบ
3.6 กำหนดเงื่อนไขหรือให้คำแนะนำการจัดทำเงื่อนไขการจัดซื้อหรือจัดจ้างแก่
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
3.7 ประสานงานกะบคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษา กำคณะกรรมการ
3.8 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อรายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้างไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
3.9 รายงานขอรับการสนันสนุนงบประมาณและทำสัญญาเมื่อได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณ
3.10 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของคู่สัญญาซื้อ/จ้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซื้อ/จ้าง
3.11 ดำเนินการบริหารจัดการสัญญาเกี่ยวกับ การแก้ไขสัญญา การขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ การของดลดค่าปรับ การแจ้งโอบสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน การเร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ การสงวนสิทธฺ์ในการเรียกค่าปรับ การเรียกค่าปรับ การตรวจรับหรือตรวจการจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญา การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุและคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3.12 ดำเนินการด้านพิธีการทางศุการกรในการส่งของออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการขอผ่อนผันและขอยกเว้นค่าอากรทางศุลการกร
3.13 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

  กิจกรรม ทำเนียบบุคคลากร ระเบียบการจัดหา ติดต่อเรา
<<กลับสู่หน้าแรก>>
กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก  ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2415047